September 7th, 2019

milvus migrans

О будущемъ

Я видѣлъ прогнозъ будущаго въ двухъ варiантахъ: элита строитъ заводъ съ роботами и раздаетъ плебсу пособiя и элита строитъ заводъ съ роботами и истребляетъ плебсъ за ненадобностью. Интересно, что вѣроятнѣе?