May 9th, 2014

море

* * *

Подумалъ, что не видѣлъ картинъ подъ названiемъ «Трiумфъ лѣни» или «Аллегорiя лѣни».
А какъ бы вы представили себѣ ихъ инвенцiю?