October 7th, 2013

хомяк

I need help

Н. Н. Новосильцева, какъ пишутъ въ Б.-Э. и Википедiи, упрекали въ томъ, что его строгости по отношенiю къ молодежи поспособствовали польскому возстанiю. Никто не знаетъ, кто именно такъ считалъ?