November 30th, 2012

хомяк

Ayer

Лекцiю или докладъ на конференцiи я способенъ прочитать, глядя въ глаза слушателямъ. Со стихами на это моральныхъ силъ не хватаетъ — вчера я такъ и не смогъ оторвать при чтенiи взгляда отъ своихъ бумажекъ.
Collapse )