February 10th, 2012

milvus migrans

(no subject)

Кстати, въ путинскихъ довѣренныхъ лицахъ одинъ Багировъ такой, или въ принципѣ можно составить занятную подборку въ видѣ ихъ избранныхъ сочиненiй?