philtrius (philtrius) wrote,
philtrius
philtrius

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα
λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.
Matth. 2, 1–2.
Съ Рождествомъ Христовымъ!
Tags: gratulationes
Subscribe

 • УДП

  Объявленіе о наборѣ на слѣдующій годъ и программа. Буду признателенъ за распространеніе информаціи.

 • На правахъ рекламы

  Вскорѣ открывается московская «Листва», которой, несомнѣнно, предстоитъ стать важнымъ элементомъ книжной, культурной и интеллектуальной жизни…

 • Вотъ, а займусь-ка я рекламой

  Просматривая аукціонные каталоги, нашелъ такую открытку: Оборотная сторона: Картинка: Любопытно, что въ описаніи лота фигурируетъ Споръ о…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 12 comments

 • УДП

  Объявленіе о наборѣ на слѣдующій годъ и программа. Буду признателенъ за распространеніе информаціи.

 • На правахъ рекламы

  Вскорѣ открывается московская «Листва», которой, несомнѣнно, предстоитъ стать важнымъ элементомъ книжной, культурной и интеллектуальной жизни…

 • Вотъ, а займусь-ка я рекламой

  Просматривая аукціонные каталоги, нашелъ такую открытку: Оборотная сторона: Картинка: Любопытно, что въ описаніи лота фигурируетъ Споръ о…