philtrius (philtrius) wrote,
philtrius
philtrius

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα
λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.
Matth. 2, 1–2.
Съ Рождествомъ Христовымъ!
Tags: gratulationes
Subscribe

 • * * *

  Да, еще одно воспоминаніе о СА. Она была очень недружной.

 • Одинъ оттѣнокъ чернаго

  Наборъ актуальныхъ риѳмъ — безъ паники — на Титаникѣ — подштанники — ботаники (2) — кнуты и пряники Можно использовать для составленія стиховъ, какъ…

 • Одинъ оттѣнокъ чернаго

  Слово «революція» (la révolution) нырнуло въ революціонную купель во множественномъ числѣ и вынырнуло оттуда въ единственномъ.

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 12 comments

 • * * *

  Да, еще одно воспоминаніе о СА. Она была очень недружной.

 • Одинъ оттѣнокъ чернаго

  Наборъ актуальныхъ риѳмъ — безъ паники — на Титаникѣ — подштанники — ботаники (2) — кнуты и пряники Можно использовать для составленія стиховъ, какъ…

 • Одинъ оттѣнокъ чернаго

  Слово «революція» (la révolution) нырнуло въ революціонную купель во множественномъ числѣ и вынырнуло оттуда въ единственномъ.