philtrius (philtrius) wrote,
philtrius
philtrius

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα
λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.
Matth. 2, 1–2.
Съ Рождествомъ Христовымъ!
Tags: gratulationes
Subscribe

 • О великихъ князьяхъ Московіи

  Вотъ, тотъ же Левейеръ дальше пишетъ: Великіе князья Московіи… не допускаютъ, чтобы кто-либо изъ ихъ подданныхъ зналъ больше, чѣмъ ихъ государь. Это…

 • * Меланхолично *

  Вотъ, такой вопросъ хотѣлъ задать. Двойной. Какую долю въ Вашемъ чтеніи (совокупномъ, и по дѣламъ, и развлеченія для) составляетъ физическое чтеніе…

 • * Зевая спросонья *

  Вотъ еще хотѣлъ спросить — о потенціальномъ читательскомъ интересѣ. Поскольку злобные (или благіе, смотря съ какой стороны смотрѣть) боги…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 12 comments

 • О великихъ князьяхъ Московіи

  Вотъ, тотъ же Левейеръ дальше пишетъ: Великіе князья Московіи… не допускаютъ, чтобы кто-либо изъ ихъ подданныхъ зналъ больше, чѣмъ ихъ государь. Это…

 • * Меланхолично *

  Вотъ, такой вопросъ хотѣлъ задать. Двойной. Какую долю въ Вашемъ чтеніи (совокупномъ, и по дѣламъ, и развлеченія для) составляетъ физическое чтеніе…

 • * Зевая спросонья *

  Вотъ еще хотѣлъ спросить — о потенціальномъ читательскомъ интересѣ. Поскольку злобные (или благіе, смотря съ какой стороны смотрѣть) боги…